TechnologiesCV

Subtract

Política- Filosofia – 1 bach

Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram 👉 t.me/cveduca

¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected]

Información sobre estos apuntes

Filosofia politica Què és una llei? Una llei és un tipus de text especialitzat que estableix normes jurídiques. A través d'aquestes normes, el Parlament pot establir obligacions, autoritzacions o prohibicions per a determinades accions. També pot anul·lar o modificar les obligacions, autoritzacions o prohibicions que ja havien estat establertes amb anterioritat. Com es fa per aprovar una llei? Per aprovar una llei, es segueix un procés complex: El Govern elabora un projecte de llei i el presenta al Parlament. El Ple del Parlament debat el projecte de llei i decideix si el tramita o el rebutja. Si es tramita, es nomena una ponència per elaborar un informe sobre el projecte de llei. Els grups parlamentaris poden presentar esmenes al text del projecte. La ponència elabora l'informe i la comissió decideix quines esmenes s'aproven o es rebutgen. Amb les esmenes aprovades, es fa el dictamen. El Ple del Parlament debat el dictamen i vota. Si té el suport de la majoria, esdevé llei. COMPETENCIES: Competències exclusives: la Generalitat té el control total en àrees específiques com l'agricultura o l'esport. Exemples: agricultura, ramaderia i aprofitaments forestals, esport i lleure. Competències compartides: la Generalitat i l'Estat comparteixen responsabilitat. Exemples: educació, protecció del medi ambient i indústria. Competències executives: la Generalitat aplica la legislació estatal. Exemples: normativa penitenciària i laboral. El Parlament: Institució on es reuneixen els representants dels ciutadans (els diputats) per a debatre i aprovar les lleis. Diputat o diputada: Membre del Parlament que ha estat elegit per mitjà d'unes eleccions i que representa el poble. Llei: Normes que regulen i organitzen la societat. Apuntes ofrecidos por TechnologiesCV prohibido presentar en dosieres y como ampliación, el uso permitido es solo de estudio No se garantiza que la información aquí sea 100% verídica, puede haber errores e información incorrecta